241136567 1828343224023714 2864523463567854498 nวันที่ 3 กันยายน 2564 นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายเริงโรจน์ ปานภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) แผนงาน IMT-GT ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) ภายใต้วิสัยทัศน์ พ.ศ.2579 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241127008 1828343267357043 5909631771445258590 n

241092694 1828343307357039 6759106676641340986 n

241089597 1828343354023701 3304054335063665449 n

 

 

 

241107045 1828341997357170 7661985917398326165 nวันที่ 3 กันยายน 2564 นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง และนายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรชีวภาพแนวทางเกษตรธรรมชาติ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ของนางสมคิด จันทโร จุดสาธิตการเลี้ยงสุกรชีวภาพชุมชน และ นางสาวหยกณภัทร รัตนะ ฟาร์มสุกรชีวภาพเพื่อขอรับรองฟาร์มสุกรชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241095111 1828342164023820 9090916481743994003 n

241108436 1828342037357166 2208181306683599824 n

241133467 1828342217357148 1331334290636232612 n

241166659 1828342360690467 3096195621082949767 n

240910622 1827495794108457 8377001579702788841 nวันที่ 2 กันยายน 2564 นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยม ติดตาม และเก็บข้อมูลการดำเนินงานของนายอิสระ เกตุสุวรรณ เกษตรกรโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ และศูนย์ ศพก. ดีเด่นระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ปี 2563 เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการประกวดปราชญ์เกษตรกรดีเด่นจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

240837354 1827495460775157 4090861635143103133 n

240827460 1827495730775130 6940447598101373391 n

241120028 1827495510775152 7928395179425022971 n

240994249 1827495884108448 7647181880485529528 n

240996920 1827495844108452 8991610183097658565 n

240954187 1827499077441462 3736628105608329467 nวันที่ 2 กันยายน 2564 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เดินทางไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการทำหมันลิง โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสัตว์ตระกูลลิง ออกมารบกวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ประจำปี 2564 โดยนายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสมมิตร ถาวรวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยการนำของ นายวาทิต ไพศาลศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงและคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6(สงขลา) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า จังหวัดพัทลุง สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่

 

 

 

241048069 1827499124108124 4283913825713931697 n

241048069 1827499214108115 6626419573199306034 n

241159915 1827499170774786 6883007619718274672 n

241027940 1827499270774776 70012381851178329 n

237084820 1826594030865300 182149011318544112 nวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา09.30 น. นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับนายอวยชัย​ แสงศักดิ์​ชัย​ ปศุสัตว์​อำเภอควนขนุน​ ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐานสุกร ของ นายสำรอง​ รักชุม 32/1 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน​ ​จ.พัทลุง​ เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์​จำนวน​ 200 ตัว​ และตรวจรับรองฟาร์ม​ของนาย​ สุรศักดิ์​ ด้วงเกตุ​ 80​ ม.2​ ต.นาขยาด​ อ.ควนขนุน​ จังหวัด​พัทลุง​ เลี้ยง​สุกร​แม่พันธุ์​ จำนวน​ 2​50​ ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

238226289 1826593977531972 501239809776567905 n

238596547 1826594064198630 4786378393739988566 n

240574400 1826593937531976 7885448031271246956 n

239489652 1826594224198614 726840489946900837 n

240631654 1826594564198580 880547531575388504 n