197356410 1765032227021481 4106727960755139769 nวันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง โดยมีปศุสัตว์อำเภอ 11 อำเภอในจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการสังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง นายถาวร หมวดใหม่ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง นายกำชัย กิจศิลป นายสัตวแพทย์ขำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และ น.ส.ชุติพร ทรงเดชะ นักวิชาการสัตวบาล หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน และรับทราบนโยบายสำคัญไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

196332588 1765032363688134 5750966567652473812 n

197044482 1765032263688144 1675162771862196974 n

197795099 1765032303688140 4664393391219855934 n

197818471 1764450187079685 3033227704970484501 nวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพะยูนออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และให้คำแนะนำเรื่อง โรคลัมปี สกิน ในโค ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ พร้อมทั้งให้ความรู้แนะนำเรื่องการจัดการ การเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ หมู่ที่ 7, 8และ 9 ตำบล เกาะหมากอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198085956 1764450353746335 905679697196875115 n

197812004 1764450240413013 2393710238507644876 n

197389999 1764450293746341 3677999101650046267 n

195966708 1763039140554123 6468803467474592537 nวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายวิรัตน์ จันทร์เกตุ ปศุสัตว์อำเภอเมือง เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรการเลี้ยงสุกร ซึ่งสนง.สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมให้กับสมาชิกเพื่อปรับระบบการเลี้ยงการจัดการที่ดี (GFM) พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้การเลี้ยง การป้องโรคตลอดถึงแนวปฎิบัติการเคลื่อนย้ายสุกร ณ สนง.สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

195036443 1763039220554115 5532544433595707635 n

196519062 1763039183887452 2714621350220015806 n

 

 

 

 

197465397 1764397257084978 4867883371453380358 nวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์​ จิตตวิสุทธิวงศ์​ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ตรวจรับรองฟาร์ม​ ของนายภูเรศ อินนุรักษ์​ ม.6​ ต.กงหรา​ อ.กงหรา​ จ.พัทลุง​ เลี้ยงสุกร​ขุน จำนวน 350​ ตัว​ และตรวจ​รับรอง​ของนายจักรพันธ์​ จันทร์เทพ​ ต.นาโหนด​ อ.เมือง​ จ.​พัทลุง​ เลี้ยงสุกรขุน​ จำนวน 400 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197454896 1764397397084964 7186264598710577858 n

196406557 1764397320418305 7637738058065788515 n

196889836 1764397437084960 8206037418036142491 n

196731906 1762162457308458 2680977473107377555 nวันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์​ จิตตวิสุทธิวงศ์​ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ก่อนเสนอต่อ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯต่อไป ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมี นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน ในการนี้สำนักปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เสนอโครงการฯ ผ่านการกลั่นกรอง 1 โครงการ คือ โครงการเกษตรปลอดภัยขับเคลื่อนโดยยุทธศาสตร์การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานแนวทางเกษตรธรรมชาติจังหวัดพัทลุง งบประมาณ 10,192,400 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195861918 1762162433975127 3981262554865118246 n

196249594 1762162487308455 7084450359934816734 n

195586839 1762162527308451 6658639227579370837 n

196530665 1762162557308448 3145796141638865930 n

196149584 1762162627308441 5945892488090604348 n