192183700 1757060977818606 5740664672451891440 nวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม และสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมฯ กลุ่มป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการเจาะเลือดเก็บซีรั่มส่งทดสอบโรค ตามกิจกรรม สำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง โดยมีจำนวนสัตว์ได้รับการเก็บตัวอย่างเซรั่ม 105 ตัว จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการ 5 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพโคนมประจำปีตามโปรแกรม และเป็นการเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญในฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคลัมปี สกินซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้

 

 

 

 

 

 

192821843 1757060784485292 629657929841437014 n

192564153 1757060831151954 1612961357951500357 n

192246066 1757060931151944 4148060632343444921 n

191897638 1757060747818629 6054699237512434881 n

191773248 1757057834485587 149514036888081239 nวันที่ 28 พฤษภาคม​ 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์​ จิตตวิสุทธิวงศ์​ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจ​รับรอง​ฟาร์มมาตรฐานสุกร GAP ของนายชธิต ภักดีบุรี 139 ม.6​ ต.ป่าพะยอม​ อ.ป่าพะยอม​ จ.พัทลุง​ เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์​ 200​ ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

192162543 1757057871152250 833743019508665269 n

192033574 1757057944485576 6612902173874105029 n

192774004 1757057794485591 4356279234075325856 n

192219989 1757057917818912 2757710134582767424 n

186498616 1756579097866794 5924049865488822470 nวันที่ 27 พฤษภาคม​ 2564 เวลา10.00 น. นายสมศักดิ์​ จิตตวิสุทธิวงศ์​ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับนายสมควร อธิขจรฤทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอศรีบรรพต ตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ GAP (ต่ออายุฯ)ฟาร์มไก่เนื้อนางสุจิตร คงดำ พื้นที่ ม.​3 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง​ กำลังผลิต 46,000 ตัว/รุ่น และฟาร์มไก่เนื้อนายจิตติน เหรียญขำ พื้นที่ ม.2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง กำลังผลิต 10,000 ตัว/รุ่น

 

 

 

 

 

 

 

 

191251342 1756579127866791 4516250968101528989 n

190658943 1756579274533443 6652877685165641136 n

189169388 1756579167866787 1823570821818738577 n

187403467 1756579234533447 9037778361164600495 n

191928620 1756580091200028 1438369403601776763 nวันที่ 28 พฤษภาคม​ 2564 นายสมศักดิ์​ จิตตวิสุทธิวงศ์​ รักษาการปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมาย นายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะโหมด ตรวจรับปัจจัยการผลิต โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (ศูนย์เครือข่าย) ภายใต้เงินอุดหนุนโครงการฯ ณ ศพก.นายสุธรรม ยอดศรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186466762 1756580167866687 1870537372504934649 n

187896424 1756580211200016 694363954929123307 n

185923684 1756580121200025 6490600100819244737 n

186558260 1756575611200476 2867838292942077510 nวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม และสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมฯ กลุ่มป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการเจาะเลือดเก็บซีรั่มส่งทดสอบโรค ตามกิจกรรม สำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง โดยมีจำนวนสัตว์ได้รับการเก็บตัวอย่างเซรั่ม 80 ตัว จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการ 5 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพโคนมประจำปีตามโปรแกรม และเป็นการเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญในฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้

 

 

 

 

 

 

 

186515219 1756575854533785 3158259772881306641 n

186551774 1756575901200447 5912865925751832905 n

186476161 1756575721200465 7787981306900799803 n

186528895 1756575654533805 8798273417402009228 n