ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ประจำเดือนธันวาคม 2561

ประจำเดือนมกราคม 2562

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประจำเดืนมีนาคม 2562

ประจำเดือนเมษายน 2562

ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

ประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือนกันยายน 2562