รายงานแผน/ผล การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล IDP รอบ 1/2564

1. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

     1.1 แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD

     1.2 แบบฟอร์มสรุปผล HRD

2.โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Prectice)

     2.1 หลักฐานการวางแผน

            2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

            2.1.2 หนังสือขอเชิญประชุม

            2.1.3 ระเบียบวาระการประชุม

            2.1.4 รายงานการประชุ

            2.1.5 หนังสือขออนุมัติ

            2.1.6 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

            2.1.7 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

            2.1.8 ประชาสัมพันธ์แผนฯ ขึ้นเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

      2.2 หลักฐานการดำเนินการ

            2.2.1 รูปถ่าย

            2.2.2 เนื้อหาบทเรียน

            2.2.3 บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

    2.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้

             2.3.1 แบบประเมินผลการเรียนรู้ Pre-test

             2.3.1 แบบประเมินผลการเรียนรู้ Post - test

             2.3.2 สรุปผลการเรียนรู้

     2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

             2.4.1 แบบประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

             2.4.2 สรุปผลการประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน