ตัวชี้วัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง รอบ 2/2564

น้ำหนักตัวชี้วัดสำหรับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย

น้ำหนักตัวชี้วัดสำหรับอำเภอ

รายละเอียดตัวชี้วัด

     ตัวชี้วัดฝ่ายบริหารทั่วไป

     ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

    ตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

     ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

     ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์