273952810 1945089705682398 1420858577865371669 nวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2565 ให้แก่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนตะแบก หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ความรู้ในการเลือกบริโภคสินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย ภายใต้เครื่องหมายปศุสัตว์ OK โดยมีเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และคุณครู รวมจำนวน 15 คน ทั้งนี้ได้ติดตามการเลี้ยงสัตว์ ของโรงเรียนฯ เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนตามโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273884697 1945091309015571 4040856641996228339 n

274010162 1945091329015569 6449487485034405629 n

273753128 1945091409015561 6636307999326446648 n

273629768 1945091469015555 5974194893200228968 n