275411269 1960322770825758 7848497875851196820 nวันที่ 8 มีนาคม 2565 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงหรา ร่วมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาการผลิตไก่คอล่อนพัทลุงเพื่อขุนสู่อัตลักษณ์เมืองลุง " ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร 2 วัน เป็นวันที่ 1 ภาคบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการเลี้ยงและการพัฒนาไก่คอล่อนพัทลุงสู่สินค้าอัตลักษณ์ และให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาฟาร์มที่มีการปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคที่ดี (GFM ) ณ ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์อำเภอกงหรา (ภูมะเดื่อ) ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีเป้าหมายเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก อำเภอกงหรา และอำเภอศรีนครินทร์ จำนวน 40 ราย

 

 

 

 

 

 

 

275431335 1960323694158999 4014392576410615613 n

275425754 1960323797492322 5510856904934745946 n

275229877 1960323760825659 7537478759010451644 n