แจ้งข่าว

AFRICAN SWINE FEVER

คู่มือ ความรู้พื้นฐานสำหรับเกษตรกร ASF : AFRICAN SWINE FEVER

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564

 *******************************************************************************

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์

    ควายทะเลน้อยลอยน้ำตายเป็นเบือ

*******************************************************************************

บทสรุปของเกษตรปราดเปรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง (SF)

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล IDP รอบ 2/2565  

ายชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่