แจ้งข้อมูลข่าวสาร

          AFRICAN SWINE FEVER

คู่มือ ความรู้พื้นฐานสำหรับเกษตรกร ASF : AFRICAN SWINE FEVER

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2564

 *******************************************************************************

        ประชาสัมพันธ์ข่าว

งดการเผ่าในพื้นที่เกษตร

บทสรุปของเกษตรปราดเปรื่อง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล IDP รอบ 2/2566 

ายชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่

 

 QR Code แบบวัด EIT แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

qrcode 94868293 04bd9946dca89e469c77ebe57c260aac