การรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

การพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัด: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2567

                                                                  ********************************************************************************************************

การวางแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ

หลักฐานการวางแผนเป้าหมายและการวิเคราะห์ตนเอง การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

     แบบฟอร์ม IDP1 การวางแผนเป้าหมายและการวิเคราะห์ตนเอง (รายบุคคล)

               ข้าราชการ

               พนักงานราชการ

     แบบฟอร์ม IDP2 ความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนารายบุคคล

               ข้าราชการ

               พนักงานราชการ

     แบบฟอร์ม IDP3 แผนพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                ข้าราชการ

               พนักงานราชการ