257971268 1886185938239442 2062226379037466681 nวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายเริงโรจน์ ปานภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด จัดประชุมเกษตรกรผู้รับโคโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ จำนวน 62 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับโคโครงการฯ จำนวน 88 ตัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ- โคนม อาชีพพระราชทาน "งานของพ่อ" จังหวัดพัทลุง"

 

 

 

 

 

 

258849716 1886186374906065 7733163869588727304 n

258575338 1886187408239295 7467283740356406626 n

260009725 2653324041630699 2229627383716686880 n

260172632 2653323028297467 7865580183762179502 n

259710074 2653322901630813 631800262906176363 n

258780996 1884056765119026 8711548737331137604 nนที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายอัครเดช คำธานี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช และนายสมมิตร ถาวรวงศ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ดำเนินการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชนเพื่อการกักกันสัตว์ภายหลังนำเข้าเขตปลอดโรคระบาดสัตว์ ของนางสิรินทร ทองต้ง (สิรินทรฟาร์ม) เลขที่ 166 ม.8 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

257480613 1884056791785690 7006726127685804571 n

258223212 1884056821785687 3964108710307568167 n

258390003 1884056911785678 1990445698604190342 n

258414442 1884056848452351 386473774943623939 n

253159529 1878172572374112 5398082990673926251 nวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายเริงโรจน์ ปานภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางสาวสุดรดา พัฒนากิตติกร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564 โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม อิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564 ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

 

 

 

 

 

 

253236713 1878172762374093 8301244482913189361 n

253620594 1878172702374099 9075023516951653497 n

254115715 1878172619040774 8286073784655519904 n

254302823 1878172655707437 1636327793121723415 n

255079879 1878172782374091 2634968210493086781 n

257567844 1883328341858535 218177306069797568 nวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายเริงโรจน์ ปานภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางสาวสุดรดา พัฒนากิตติกร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และนางสุธาสินี สอนไกรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟังการจัดทำร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

 

258038990 1883328205191882 5933293071738132253 n

256800466 1883328258525210 8650210660718587307 n

258266776 1883328311858538 6906153049106831732 n

258534165 1883328388525197 2891402471981520842 n

253274459 1876019625922740 5577096413161117964 nวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer จัดโดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ มีเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่และ Smart Farmer ต้นแบบ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และเขต 9 รวม14 จังหวัด จำนวน 33 ราย โดยมีนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบฯ ทั้งนี้ท่านปศุสัตว์เขต 8 และปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงร่วมกับนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ มอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์"คั่วกลิ้งโคขุนศรีวิชัย" ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่สินค้า OTOP ให้กับ นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง ) จำกัด ณ โรงแรมร้อยทอง รีสอร์ท ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

255454162 1876019209256115 8859047128686730884 n

252836809 1876019342589435 2234989657607209618 n

 

255003786 1876019395922763 4993537241095077030 n

253220256 1876019455922757 6002593421606433421 n

253795363 1876019562589413 4326459753372621610 n