ชื่อหน่วยงาน     : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่หน่วยงาน   : เลขที่  38 ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์   074-613297  โทรสาร  074-612317 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.