1.ว่าที่ ร.ต.มณฑล  เลาหภักดี  ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

2.นางสาวขวัญฤดี  อรุณกิจ             เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

3.นายทวีศาสตร์  ตันกิติยานนท์       นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

4.นางสาวฐิติมา  หุตะจูฑะ               เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

5.นางสุธาสินี  สอนไกรสิทธิ์            เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

6.นางอรัญญา  ถิระจำนงค์               เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

7.นางมณฑา  ขุนรัง                        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

8.นายดำรงค์เกียรติ์  คล้ายมาก      พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

9.นางแก้วตา อินทร์ยอด                 พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

10.นางสาวสุพัตรา ไข่แก้ว              พนักงานจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ปีก

11.นางสาวปรวิณ  อินทรศักดิ์          พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

12.นายสมมิตร  ถาวรวงศ์              หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

13.นางสาวกนกรัตน์  บุญยก          นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

14.นายจิรพงษ์  กาฬวจนะ             นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

15.นายประโมท  สอนไกรสิทธิ์        เจ้าพนักงานสัตวบาล

16.นายสมพล  เกื้อสุข                   เจ้าพนักงานสัตวบาล

17.นางเสาวนีย์ อารีย์รักษ์              เจ้าพนักงานสัตวบาล

18.นายอนิชพล  ชมเชย                เจ้าพนักงานสัตวบาล

19.นายถาวร  เต็มดี                      พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

20.นายสมชาย  พูลแก้ว                พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

21.นางสุทธาทิพย์ ชูอักษร            พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

22.นายโอฤทธิ์ ยายมาก               พนักงานจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังโรคแอฟริกาในสุกร

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

23.นางสาวปัทมาภรณ์  หนูรักษ์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

24.นางสาวรัตนา  ขำเอียด          นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

25.ว่าที่ ร.ต.หญิงชัญญานันท์  นพสุวรรณ  นักวิชการสัตวบาล

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

26.นายสิทธิโชค  เอกผักนาก       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

27.นายจิรวัฒน์  พัฒนพงศ์          นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

28.นายรังสรรค์  จีนนุกูล              นักวิชาการสัตวบาล

29.นายกิตติกร  ดำขุน                 นักวิชาการสัตวบาล

30.นายสำราญ  ไชยยา                เจ้าพนักงานสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง

31. นายวรศักดิ์  ทองขุนดำ           ปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง

32.นางสาวนัทธมน  คุมภาะสาโน      นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

33.นางจันทนา  ก่งเซ่ง                  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

34.นายคุณานันท์  ชูเพชร            เจ้าพนักงานสัตวบาล

35.นายกิตติพงค์  เพชรคง           เจ้าพนักงานสัตวบาล

36.นายวัชรพงษ์  เพชรชู             เจ้าพนักงานสัตวบาล

37.นางสาวศศิประภา  เพ็งหนู       พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้าานสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ

38.นางสาวสุนิษา คงแก้ว             พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงหรา

39.นายเลิศศักดิ์  อินริสพงค์         ปศุสัตว์อำเภอกงหรา

40.นางสาวสุกัลยา  ดำนิ่ม            พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน

41.นายสุพัฒน์  อินฤดี                 ปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน

42.นายธนวัฒน์  กิติลาโภ            นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

43.นายนิพนธ์  ชูแสง                  เจ้าพนักงานสัตวบาล

44.นายวีรศักดิ์  ศรียวง                เจ้าพนักงานสัตวบาล

45.นางสาวปาราวดี  อินทร์ทอง     พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

46.นางสาวธัญชนก  สโมสร         พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะโหมด

47.นายสุรินทร์  เครือแก้ว             ปศุสัตว์อำเภอตะโหมด

48.ว่าที่ร้อยตรีพงค์พันธุ์ เจริญศรี   เจ้าพนักงานสัตวบาล

49.นายอัฐพร  แสงเจริญ              พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน

50.นายอวยชัย  แสงศักดิ์ชัย         ปศุสัตว์อำเภอควนขนุน

51.นางจินตนา  ชัยฤทธิ์               เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

52.นายอุมณ  ชูทอง                   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

53.นายปกาสิต  มีศรี                   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

54.นายประโมทย์  ภิรมย์             พนักงานจ้างเหมางานเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก

55.นางสาวปิยนุช  แคล้วจันทร์    พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพะยูน

56.นายบุญเกียรติ  ไพชำนาญ       ปศุสัตว์อำเภอปากพะยูน

57.นางสุทธิดา  ชิตชลธาร             เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

58.นายสิทธิโชค  ช่วยเนียม          เจ้าพนักงานสัตวบาล

59.นายสมชาย  เกตุแก้ว              พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบรรพต

60.นายวีระศักดิ์  แก้วจำรัส          ปศุสัตว์อำเภอศรีบรรพต

61.นายลือชา  ทิตย์แก้ว              เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

62.นายสายันณ์  รามหนู              เจ้าพนักงานสัตวบาล

63.นายนิวัฒน์  รัตนพงศ์              พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าบอน

64.นายไชยยันต์  วีระวงศ์             ปศุสัตว์อำเภอป่าบอน

65.นายดำรงค์  เสนแก้ว                              นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

66.นายมงคล  ชูเรือง                   เจ้าพนักงานสัตวบาล

67.นางสาวอารียา  สาคะรินทร์     พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว

68.นายสุจิตร  เรืองเรณ               ปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว

69.นายอนุวัฒน์  รังษีสว่าง            เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

70.นายสนชัย  เทพหนู                 เจ้าพนักงานสัตวบาล

71.นางสาวมลิวรรณ  ไชยตรี        พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม

72.นายประสงค์  เพชรทอง           ปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม

73.นายสายันต์  รามหนู               เจ้าพนักงานสัตวบาล

74.นางสาวกาญจนาวดี  หอยเอียด  พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์

75.นายเลิศเกียรติ  สุขคง           ปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์

76.นางสาวขวัญฤดี  อรุณกิจ       เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

77.นายประเสริฐ  ชูทอง             เจ้าพนักงานสัตวบาล

78.นายวรนัฐ  ศรีทิพยราษร์        พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์