1.นายบุญส่ง  รัตนพร                    ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

2.นายเริงโรจน์  ปานภักดี               หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

3.นางสาวสุดรดา  พัฒนากิตติกร    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

4.นางสุธาสินี  สอนไกรสิทธิ์            เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

5.นางอรัญญา  ถิระจำนงค์             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

6.นางมณฑา  ขุนรัง                      เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

7.นางดรุณี  มิตรเปรียญ                พนักงานพิมพ์ดีด ส 3

8.นางบุศรา  ฉิมรักษ์                      พนักงานพิมพ์ดีด ส 3

9.นายดำรงค์เกียรติ์  คล้ายมาก      พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

10.นางแก้วตา อินทรศรี                 พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

11.นางสาวสุพัตรา ไข่แก้ว              พนักงานจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังโรคแอฟริกาในสุกร

12.นางสุทธิดา  ชิตชลธาร              พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

13.นางสาวกวินนาถ  เอียดน้อย      พนักงานจ้างเหมางานเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

14.นายสมมิตร  ถาวรวงศ์              หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

15.นางสาวกนกรัตน์  บุญยก          นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

16.นายประโมท  สอนไกรสิทธิ์        เจ้าพนักงานสัตวบาล

17.นายสมพล  เกื้อสุข                   เจ้าพนักงานสัตวบาล

18.นางเสาวนีย์ อารีย์รักษ์              เจ้าพนักงานสัตวบาล

19.นายอนิชพล  ชมเชย                เจ้าพนักงานสัตวบาล

20.นายถาวร  เต็มดี                      พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

21.นายสมชาย  พูลแก้ว                พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์

22.นางสาวปาลิดา ฉิมรักษ์           พนักงานจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังโรคแอฟริกาในสุกร

23.นางสุทธาทิพย์ ชูอักษร            พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

24.นายสุวิทย์  เจ้ยชุม                 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

25.นายสันติ  ชิตชลธาร              นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

26.นายคุณานันท์  ชูเพชร           พนักงานจ้างเหมางานเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

27.นายสิทธิโชค  เอกผักนาก       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

28.นายจิรวัฒน์  พัฒนพงศ์          นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

29.นายรังสรรค์  จีนนุกูล              นักวิชาการสัตวบาล

30.นายกิตติกร  ดำขุน                 นักวิชาการสัตวบาล

31.นายสำราญ  ไชยยา                เจ้าพนักงานสัตวบาล

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง

32.      -ว่าง-                            ปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง

33.นายกันตวิชญ์  จันทสุวรรณ      นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

34.นายสมพล  พุ่มพูล                 เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

35.นายกิตติพงค์  เพชรคง           เจ้าพนักงานสัตวบาล

36.นายวัชรพงษ์  เพชรชู             เจ้าพนักงานสัตวบาล

37.นางสาวศศิประภา  เพ็งหนู       พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้าานสัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอ

38.นางสาวนงลักษณ์  แก้วเศษ      พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

39.นายสุทัศน์  จายุพันธ์               พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

40.นางสาวนงลักษณ์  แก้วเศษ      พนักงานจ้างเหมางานเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงหรา

41.นายเลิศศักดิ์  อินริสพงค์         ปศุสัตว์อำเภอกงหรา

42.นางสาวสุกัลยา  ดำนิ่ม            พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน

43.นายสุพัฒน์  อินฤดี                 ปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน

44.นายนิพนธ์  ชูแสง                  เจ้าพนักงานสัตวบาล

45.นายวีรศักดิ์  ศรียวง                เจ้าพนักงานสัตวบาล

46.นางสาวปาราวดี  อินทร์ทอง     พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

47.นางสาวธัญชนก  สโมสร         พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะโหมด

48.นายสุรินทร์  เครือแก้ว             ปศุสัตว์อำเภอตะโหมด

49.ว่าที่ร้อยตรีพงค์พันธุ์ เจริญศรี   เจ้าพนักงานสัตวบาล

50.นายอัฐพร  แสงเจริญ              พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน

51.นายอวยชัย  แสงศักดิ์ชัย         ปศุสัตว์อำเภอควนขนุน

52.นางจินตนา  ชัยฤทธิ์               เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

53.นายอุมณ  ชูทอง                   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

54.นายปกาสิต  มีศรี                   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

55.นายประโมทย์  ภิรมย์             พนักงานจ้างเหมางานเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก

56.นางสาวกรกฎ  คำนวณ         พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพะยูน

57.นายบุญเกียรติ  ไพชำนาญ       ปศุสัตว์อำเภอปากพะยูน

58.นายสิทธิโชค  ช่วยเนียม          เจ้าพนักงานสัตวบาล

59.นายสมชาย  เกตุแก้ว              พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบรรพต

60.นายสมควร  อธิขจรฤทธิ์         ปศุสัตว์อำเภอศรีบรรพต

61.นางมณฑกาญจน์  หวนวงศ์    เจ้าพนักงานสัตวบาล

62.นายนิวัฒน์  รัตนพงศ์              พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าบอน

63.นายไชยยันต์  วีระวงศ์             ปศุสัตว์อำเภอป่าบอน

64.นายมงคล  ชูเรือง                   เจ้าพนักงานสัตวบาล

65.นางสาวจันทนา  ก่งเซ่ง          พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

66.นางสาวสุวนันทร์  จิตตเกต      พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว

67.   -ว่าง-                                     ปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว

68.นายอนุวัฒน์  รังษีสว่าง            เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

69.นายสนชัย  เทพหนู                 เจ้าพนักงานสัตวบาล

70.นางสาวมลิวรรณ  ไชยตรี        พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม

71.นายประสงค์  เพชรทอง           ปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม

72.นายมนูญ  หนูจีนเส้ง               เจ้าพนักงานสัตวบาล

73.นายสายันต์  รามหนู               พนักงานจ้างเหมางานเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก

74.นางสาวกาญจนาวดี  หอยเอียด  พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์

75.นายเลิศเกียรติ  สุขคง           ปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์

76.นางสาวขวัญฤดี  อรุณกิจ      เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

77.นายประเสริฐ  ชูทอง              เจ้าพนักงานสัตวบาล

78.นายวรนัฐ  ศรีทิพยราษร์        พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์