241010651 1826579830866720 5377247591183344419 nวันที่ 1 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์​ จิตตวิสุทธิวงศ์​ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษรักษาการปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน(ครู ข) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 ราย เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรเจ้าของศูนย์ฯ ทั้งศูนย์หลักและศูนย์เครือข่าย นำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกศูนย์ฯเครือข่าย เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ พร้อมมอบวัสดุฝึกอบรมให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ต่อไป

 

 

 

 

 

 

240887441 1826579760866727 8000658005785552689 n

241037289 1826579887533381 5517951688582263960 n

240981278 1826579937533376 7350004301287996039 n

240949552 1826580040866699 8178183750685599497 n

240868137 1826580130866690 2298654124383693330 n

240876186 1826580204200016 8528993497704560323 n