243542868 1849065068618196 4833585060332205458 nวันที่ 2 ตุลาคม 2564 นายสมมิตร ถาวรวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน ร่วมต้อนรับ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการด้านการเกษตร เพื่อต่อยอดและขับเคลื่อนพัทลุงเมืองเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ดีดั๊กฟาร์ม ของนายอิสระ เกตุสุวรรณ ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีด้านสัตว์ปีก กรมปศุสัตว์ และปราชญ์เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2565 หมู่ 7 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงเป็ดเนื้อพ่อแม่พันธุ์ การฟักไข่และการจัดการด้านอาหารสัตว์ปีกด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และกากสาคูเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์สามารถลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ต่อไป

 

 

 

 

243328960 1849065331951503 233076034455368787 n

243440270 1849065388618164 4466648312421952792 n

243509778 1849065111951525 6486171784024709210 n

243810091 1849065225284847 1229303057496518052 n

244206065 1849065478618155 8378924299630204296 n