271137946 1917626225095413 8117105521637540751 n 1วันที่ 6 มกราคม 2565 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ประชุมหารือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค หาแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นตามแผนงาน/โครงการของกรมปศุสัตว์ และจังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271192052 1917626525095383 8246902543076433651 n

271208495 1917626468428722 9011458813054889687 n

271446212 1917626435095392 3480106291119935758 n