รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล IDP รอบ 2/2566

1.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามเป้าหมายที่กำหนด

     1.1 แบบฟอร์มเก็บข้อมูล

     1.2 แบบฟอร์มสรุปผล HRD

2.โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Prectice)

     2.1. หลักฐานการวางแผน

            2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน  

            2.1.2  หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน

            2.1.3 ระเบียบวาระการประชุม

            2.1.4 รายงานการประชุม

            2.1.5 หนังสือขออนุมัติ

            2.1.6 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

            2.1.7 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

            2.1.8 ประชาสัมพันธ์แผนขึ้นเว็บไซต์

     2.2 หลักฐานการดำเนินการ

           2.2.1 หนังสือเชิญประชุม

           2.2.2 ลายมือชื่อผู้เข้าร่วม

          2.2.3 รูปถ่าย

          2.2.4 เนื้อหาบทเรียน

         2.2.5 บันทึกสรุปบทเรียนจากการเรียนรู้   

     2.3 แบบประเมินผลการเรียนรู้

          2.3.1 Pre-Test

          2.3.2 Post-Test

          2.3.3 สรุปผลการเรียนรู้

     2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

          2.4.1 แบบประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

          2.4.2 สรุปผลการประเมินติดตามการนำไปใช้ประโยชน์