ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ เรื่องการประเมินลักษณะฟาร์มโคนมพัทลุงตามเกณฑ์มาตรฐาน

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ เรื่อง เปรียบเทียบคุณภาพน้ำนมดิบระหว่างฟาร์มมาตรฐานกับฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานในจังหวัดพัทลุง

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้ความตายจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ปี 2559 - 2560 

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรผู้นำจังหวัดพัทลุง

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง

การศึกษาสภาพการเลี้ยง วิถีการตลาด และความต้องการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง 

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาสภาพการเลี้ยงและความต้องการส่งเสริ่มการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1)

ดาวน์โหลดผลงานวิชาการ เรื่อง การศึกษาสภาพการเลี้ยง วิถีการตลาด และความต้องการส่งเสริมการเลีั้ยงแพะเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่1)