ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ

  ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

  ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าพนังานสัตวบาล)