เดือนเมษายน 2565

1.การให้ความช่วยเหลือควายทะเลน้อย

2.ตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนถ้ำนกอีแอ่นกินรัง

เดือนพฤษภาคม 2565

1.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) บาบีคิว

2.วันดื่มนมโลก 2022

เดือนมิถุนายน  2565

1.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เต้าหู้ไข่ไก่

2.โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงโคเนื้อ - โคขุนคุณภาพ" โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ - โคขุนศรีวิชัย : Sriwichai Beef ตามแผนงานพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

เดือนกรกฎาคม 2565

1.โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) (ไก่สามรส)

2.โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

เดือนสิงหาคม 2565

 1.ศูนย์เครือข่าย ศพก ด้านปศุสัตว์ ดีเด่นรดับจังหวัดพัทลุง 2565

 2.การตัดแต่งซากโคเนื้อและบรรจุภัณฑ์เนื้อโค

เดือนกันยายน 2565

1.กิจกรรม World Rabies Day

2.พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค - กระบือ 2565