2866870eวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 04.30 น. นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายสิทธิโชค เอกผักนาก นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ นายสุรเวช มูลสาร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีบรรพต เข้าตรวจจับโรงฆ่าสัตว์ผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ตามที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนทั่วไปว่ามีการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ผลการปฏิบัติงานพบการกระทำความผิด 1 ราย จึงได้ทำการจับกุมผู้กระทำความผิด พร้อมยึดของกลางเป็นซากสุกร 1 ตัว น้ำหนักประมาณ 85 กิโลกรัม และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการฆ่า จำนวน 3 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 6,375 บาท เพื่อส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยแจ้งข้อกล่าวหา
- ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยทำการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องโทษตามมาตรา 56 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 โดยทำการฆ่าสัตว์โดยมิได้แจ้งจำนวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะฆ่า วัน เวลาที่จะฆ่าสัตว์ และชื่อของโรงฆ่าสัตว์ ต้องโทษตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับเรียงตามรายตัวของสัตว์ ดังต่อไปนี้
(1) โคหรือกระบือ ตัวละไม่เกินห้าหมื่นบาท
(2) แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศตัวละไม่เกินสองหมื่นบาท
(3) ไก่ เป็ด ห่าน ตัวละไม่เกินหนึ่งพันบาท
(4) สัตว์อื่น ตัวละไม่เกินสองหมื่นบาท
การดำเนินการเข้าตรวจค้นจับกุมการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมายครั้งนี้ เป็นนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก เนื่องจากเนื้อสัตว์ที่ได้จากการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะไม่มีการตรวจสอบใดๆ ไม่ทราบแหล่งที่มาของสัตว์ และผ่านกระบวนการฆ่าสัตว์ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เนื้อสัตว์ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความเสี่ยงในการนำเชื้อโรคระบาดติดต่อไปยังผู้บริโภคได้ ส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคและอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ นอกจากนี้การไม่ทราบแหล่งที่มาของสัตว์ที่นำมาฆ่า อาจเป็นสาเหตุการแพร่กระจายของเชื้อโรคระบาดสัตว์ได้

2866870

2866871

 

2866877

2866879