66168m

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสุพัฒน์ อินฤดี ปศุสัตว์อำเภอเขาชัยสน ออกตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับ เคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมีนางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดพัทลุง เป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตาม
s  6823997

s  6823998

เวลา 13.30 น . เข้าร่วมประชุมยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ
ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในที่ประชุม

s  5513257

s  5513258

และเมื่อเวลา 16.00 น. ออกติดตามโครงการฯ ดังกล่าว ณ บ้านป่าเล หมู่ที่ 7 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

66168

66170