8469cเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายณรงค์  สุทธิสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสุวิทย์ เจ้ยชุม ปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วย นายถาวร  หมวดใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง และนายพูลผล  เพิ่มพูล เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร ในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านนายอำไพย สังข์แก้ว หมู่ที่ 13 ตำบล เกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

8464

8466

8465

8469