29 sเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 นายสุรินทร์  เครือแก้ว ปศุสัตว์อำเภอตะโหมด พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธุ์  เจริญศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประชารัฐ วัด มัสยิด ร่วมจิตประสานใจ ณ บ้านโหล๊ะเหรียง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ ให้คำแนะนำส่งเสริมการสุขาภิบาล  การป้องกันโรคในโค แพะ แกะ และสัตว์ปีก ของเกษตรกร มีเกษตรกรได้รับการบริการ จำนวน 97 ราย

 

29 2 2

1460337257233

1460337237582

1460337240453