257971268 1886185938239442 2062226379037466681 nวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายเริงโรจน์ ปานภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด จัดประชุมเกษตรกรผู้รับโคโครงการธนาคารโค- กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ จำนวน 62 ราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับโคโครงการฯ จำนวน 88 ตัว ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ- โคนม อาชีพพระราชทาน "งานของพ่อ" จังหวัดพัทลุง"

 

 

 

 

 

 

258849716 1886186374906065 7733163869588727304 n

258575338 1886187408239295 7467283740356406626 n

260009725 2653324041630699 2229627383716686880 n

260172632 2653323028297467 7865580183762179502 n

259710074 2653322901630813 631800262906176363 n