-แบบฟอร์มรับรองการตรวจองค์ประกอบพื้นฐานของฟาร์มเลี้ยงสุกร

-แบบฟอร์มการขอรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์

-แบบฟอร์มการตรวจองค์ประกอบพื้นฐาน 5 ประการ ฟาร์มไก่เนื้อ

-แบบฟอร์มรับรองการตรวจองค์ประกอบพื้นฐานของฟาร์มเลี้ยงโคนม

-หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแกะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแกะเนื้อ)

-หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มไก่ไข่ (มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่)

-หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับไก่เนื้อ

-หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย

-หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมิน มาตรฐานฟารม์ โคนม

 -หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ

-หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด

-หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มนกกระทา (มาตรฐานฟาร์มนกกระทา)

-หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มาตรฐานฟาร์มเป็ดไข่)

-หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ

-หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตที่ดี สำหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์

 -หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มผึ้ง

-หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะนม (มาตรฐานฟาร์มแพะนม)

 -หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มแพะเนื้อ (มาตรฐานฟาร์มแพะเนื้อ)

-หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

-หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์มสุกร (มกษ.6403-2565)

-แบบ ข.ส.1( ขายอาหารสัตว์ขอใหม่) 

-แบบ ข.ส.2 ( ขายอาหารสัตว์ขอต่อ)

 -แบบ ข.ส.3 (ขายอาหารสตัว์ขอใบแทน)

 -แบบ ฆจส.1 (โรงฆ่าสัตว์)

 -แบบเก็บ ตย.ปัสสาวะ (เก็บจากโรงฆ่าสัตว์)

 -แบบเก็บ ตย.ปัสสาวะ (เก็บจากฟาร์ม)

-ใบสมัครสถานที่จำหน่ายปศุสัตว์ ok

-แบบบันทึกนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ (สัตว์ปีกทุกชนิดยกเว้นไก่เนื้อเพื่อการส่งออก)

 -หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มควาย

 -หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มห่าน

-หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มกวาง

 -แบบ 3 แบบบันทึกการยึดอายัด

 -แบบ 4 แบบบันทึกถ้อยคำ

-หลักเกณฑ์การตรวจประเมินการปฎิบัติทางการเพาะเลี้ยงที่ดีสำหรับคอกสุนัข

-แบบขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

-แบบฟอร์มการขอยกเลิกการรับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์

-แบบแจ้งยกเลิกสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

-แบบคำร้อง

-แบบฟอร์มคำขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์