รายละเอียดตัวชี้วัดการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co - ordinator:DLD-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รอบที่ 1/2567

1.สำเนาคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์

     (DLD- Co ordinator : DLD-C) ในระดับพื้นที่

           -คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ ในระดับพื้นที่ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง

2.แผนงานและภารกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ 

            -แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) : การบังคับใช้กฎหมายปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

          -แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) : การเตรียมความพร้อมการรับมือภัยพิบัติ (ด้านปศุสัตว์)

        -แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ปลดไก่ไข่ยืนกรงตามอายุที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่  

3.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด

      รูปภาพหรือเอกสารแสดงการประสานงานราชการระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด

         **หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

                       ภาพประกอบการประชุมครั้งที่ 1/2567

         **หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดพัทลุง (SC) ครั้งที่ 2/2567

                        ภาพประกอบการประชุม ครั้งที่ 2/2567 

         **หนังสือเชิญประชุม ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมกราคม 2567

                        ภาพประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/2567

4.รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานภายในจังหวัด 

       **รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

          **รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2567 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดพัทลุง (SC)     

       **รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมกราคม 2567

5. รายงานสรุปผลการดำเนินการ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

       **การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์

      **การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

          **ารปลดไก่ไข่ยืนกรงตามอายุที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่

6.รูปภาพหรือเอกสารแสดงผลลัพธ์ในการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ

          **การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์  

          **การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ   

         **การปลดไก่ไข่ยืนกรงตามอายุที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่