ตัวชี้วัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง รอบ 1/2565

รายละเอียดตัวชี้วัด (ปศุสัตว์จังหวัด)

ฝ่ายบริหาร

       งบประมาณ    

       พัฒนาบุคลากร

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

       งานนโยบาย

      งานสร้างความรับรู้

      งานด้านสารสนเทศ      

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

      งานด้านสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

      งานมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

     งานด้านผลิตสัตว์

รายละเอียดตัวชี้วัด (กลุ่ม/ฝ่าย)

     น้ำหนักตัวชี้วัดของกลุ่ม/ฝ่าย

     ฝ่ายบริหารทั่วไป

     กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

     กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

     กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

รายละเอียดตัวชี้วัด (อำเภอ)

     น้ำหนักตัวชี้วัดของอำเภอ

     กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

     กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

    กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์