ตัวชี้วัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง รอบ 1/2564

ตัวชี้วัดสำหรับอำเภอ

ตัวชี้วัดสำหรับกลุ่ม/ฝ่าย

รายละเอียดตัวชี้วัด

ฝ่ายบริหาร

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์