ตัวชี้วัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง รอบ 1/2566

คะแนนรายละเอียดตัวชี้วัดของอำเภอ

รายละเอียดตัวชี้วัด กลุ่ม/ฝ่าย/ปศอ.ทุกอำเภอ

ฝ่ายบริหาร

       งบประมาณ 

     การนำส่งค่าธรรมเนียม ร.1   

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

      งานนโยบาย /  งานสร้างความรับรู้ /  งานด้านสารสนเทศ

      ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

      งานด้านสุขภาพสัตว์

      งานฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์

      งานโรคปากและเท้าเปื่อย/โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย/โรคไข้หวัดนก/โรคพิษสุนัขบ้า

      งานผสมเทียม

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

      งานมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

    งานด้านผลิตสัตว์

     โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรชีวภาพ