ตัวชี้วัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง รอบ 1/2567

คะแนนรายละเอียดตัวชี้วัดของอำเภอ (NEW)

รายละเอียดตัวชี้วัด กลุ่ม/ฝ่าย/ปศอ.ทุกอำเภอ

ฝ่ายบริหาร

     งบประมาณ 

    การนำส่งค่าธรรมเนียม ร.1   

 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

      งานนโยบาย

      ความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C

     ความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

      งานสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

      การปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

      งานด้านสุขภาพสัตว์

      งานผสมเทียม (์NEW)

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

      งานมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

    งานด้านผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์