240394060 1820170014841035 8098594395456756240 n 1วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายเริงโรจน์ ปานภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าโครงการ/ผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

 

 

 

 

 

 

 

233943628 1820170128174357 8961504490264797268 n 1

240396136 1820170058174364 6416791538647637820 n 1

240411786 1820170181507685 1820181749154862054 n