257567844 1883328341858535 218177306069797568 nวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายเริงโรจน์ ปานภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยนางสาวสุดรดา พัฒนากิตติกร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และนางสุธาสินี สอนไกรสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟังการจัดทำร่างคู่มือแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ภายใต้กรอบแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

 

258038990 1883328205191882 5933293071738132253 n

256800466 1883328258525210 8650210660718587307 n

258266776 1883328311858538 6906153049106831732 n

258534165 1883328388525197 2891402471981520842 n