253159529 1878172572374112 5398082990673926251 nวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายเริงโรจน์ ปานภักดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นางสาวสุดรดา พัฒนากิตติกร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564 โดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม อิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี 2564 ตลอดจนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย การฟื้นฟูบูรณะสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ชำรุดเสียหาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

 

 

 

 

 

 

253236713 1878172762374093 8301244482913189361 n

253620594 1878172702374099 9075023516951653497 n

254115715 1878172619040774 8286073784655519904 n

254302823 1878172655707437 1636327793121723415 n

255079879 1878172782374091 2634968210493086781 n