271644971 1921072224750813 738635177521893519 nวันที่ 11 มกราคม 2565 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบหมาย นายสุวิทย์ เจ้ยชุม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และเจ้าหน้าที่ เข้าติดตามตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนม นายธีระพัฒน์ บุญถาวร 25 หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เกษตรกรดีเด่น(อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับจังหวัดพัทลุงและระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ปี 2565 เพื่อจัดเก็บข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ระดับกรมปศุสัตว์

 

 

 

 

 

 

 

 

271598553 1921072111417491 7876945832689146803 n

271605681 1921072048084164 3483720520579855068 n

271654989 1921072071417495 6819529113306316423 n