271650393 1920272194830816 626122147959386630 nวันที่ 10 มกราคม 2565 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ผู้จัดการตลาดเกษตรกร จังหวัดพัทลุง และนายสันติ ชิตชลธาร นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตลาดเกษตรกร ภายใต้นโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นเป้าหมายการดำเนินการโครงการตลาดสีเขียวภายใต้การส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2560 - 2564 ตลอดจนอุดหนุนสินค้าเกษตรกรและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกรจังหวัดพัทลุง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271534201 1920272324830803 2563844129342237447 n

271668494 1920272294830806 4875075504459340131 n

271591688 1920272228164146 5204332817426860654 n