ตัวชี้วัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง รอบ 2/2566

รายละเอียดตัวชี้วัด (อำเภอ)

     คะแนนรายละเอียดตัวชี้วัดของอำเภอ

     ฝ่ายบริหารทั่วไป

     กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

    กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

    กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์